Loading...

PAPA paper's StoryPAPA PAPER STORY "การเดินทางของคุณพ่อกระดาษ"

บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์” ก่อตั้งเมื่อปี 2544 จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาทำมือ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ PAPA PAPER CRAFT® แบรนด์ภายใต้ บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด อยู่ที่การเป็น”โรงงานเส้นใย” และผลิตกระดาษทำมือเจ้าเดียวในประเทศไทย แต่ด้วยการขยายตลาดส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ต้องมีการปรับตัว โดยมีการนำเครื่องจักรขนาดเล็กเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อทันกับออเดอร์ที่สั่งเข้ามา ปรับปรุงการผลิตในลักษณะการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Simply Decor Company Limited under the trademark “Papa Paper Craft” was established in 2001 and registered a juristic person on March 14, 2002, located at Ton Pao Village, Ton Pao Subdistrict, San Kamphaeng District. which is a handicraft village of Mulberry (saa) paper. The proficiency of PAPA PAPER CRAFT® products is that it is the “Natural fiber factory”, Circular and Green economy. The only handmade paper manufacturer in Thailand. but by expanding export markets to many countries around the world make adjustments By bringing in small machines to help in the production process. to keep up with the orders that come in Improve production in a way that provides real-time information. for efficient production planning

The endless journey of handmade paper

The endless journey of handmade paper Since the world was known to make paper in 3,000 BC in the ancient Egyptian era called papyrus. Coming to the production of paper that can be used for writing books in large quantities. By the Chinese people around 105 AD, paper had become material for many uses in daily life. both note-taking Printing of books, packaging, banknotes, drawing paper, etc. Nowadays, the world is developing rapidly. “Handmade paper” that requires science and art to produce seems to be gradually decreasing in importance in a society that has entered the paperless era. But in fact, the legend of handmade paper knowledge that has been accumulated since our ancestors have not disappeared. The opposite was even made more explicit. by one of those who insist on preserving the value of handmade paper along with efforts to protect the identity of the paper-making community that has been around Chiang Mai for a long time, Simply Decor Co., Ltd., a manufacturer, and distributor of fiber-based paper. Nature under the brand Papa Paper Craft (Papa Paper Craft) is currently having a work that tells the charm of handmade paper that reflects the story of the production process, spirituality, and change. Along with new innovations, including life forms that have been associated with paper production for most of their lives The charm of handmade paper lies in the fact that it is a paper that combines "function", functionality, and "emotion", emotion, feeling, and charm of handmade paper in addition to holding, touching, and having an interesting story. about history wisdom in the community Therefore, there is a matter of sentimental value that can be used to enhance or add value to the product. “The secret to doing business is walking with society and community,” he said, expressing confidence. “As long as the world keeps spinning Paper can still be sold and thus Papa Paper Craft has an endless story to tell.”
Our working philosophy is “Homage to nature and the human spirit” which emphasizes respecting and caring for nature in every working process. since reducing the number of heavy chemicals in the paint used on the product Increases the use of natural fiber raw materials from fast growing plants to replace the use of bark from perennial plants. wastewater treatment Reduce the use of coal by increasing the use of biogas. Product design to minimize waste Recycling of scrap materials into pieces Our company researched and developed the fiber. With an emphasis on the packaging business Because paper is a biodegradable raw material. And does not pollute the environment Natural fibers that have been researched and developed such as bananas, garlic, betel nuts, corn, etc.
ปรัชญาการทำงานของเราคือ “นอบน้อมต่อธรรมชาติและจิตวิญญาณของมนุษย์” ให้ความสำคัญกับการเคารพและดูแลธรรมชาติในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ลดปริมาณสารเคมีหนักในสีที่ใช้กับสินค้า เพิ่มการใช้วัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติ วัตถุดิบจากพืชโตเร็วทดแทนการใช้เปลือกไม้จากพืชยืนต้น การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้พลังงานถ่านหินโดยเพิ่มการใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ การออกแบบสินค้าให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด การรีไซเคิลเศษวัสดุเป็นชิ้นงาน
เสน่ห์ของกระดาษทำมือนั้นอยู่ที่การเป็นกระดาษที่ผสมผสานระหว่าง”ฟังก์ชั่น” การใช้งานกับ ”อีโมชั่น” อารมณ์ ความรู้สึก เสน่ห์กระดาษทำมือนอกจากการจับ การสัมผัส การมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาในชุมชน จึงมีเรื่องของคุณค่าทางใจซึ่งสามารถนำไปเสริมหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้
Our company researched and developed the fiber. With an emphasis on the packaging business Because paper is a biodegradable raw material. And does not pollute the environment Natural fibers that have been researched and developed such as bananas, garlic, betel nuts, corn, etc.

This is an achievement award that we are proud...